elizabeth

Inflacja jest zjawiskiem polegającym na spadku wartości nabywczej pieniądza. Jednak, aby być w stanie ją mierzyć należy stosować odpowiednie metody, które na to pozwolą. Jedna z nich jest chociażby metoda koszyka.

Miara inflacji

Mierząc inflację, bierze się pod uwagę wszystkie towary i usługi, z których korzystają gospodarstwa domowe, w tym:
• dobra codziennego użytku,
• dobra trwałe,
• usługi.
Należy brać pod uwagę każde gospodarstwo domowe oraz wszystkie produkty, jakie są nabywane przez konsumentów. Każdy wybiera te dobra, na które zgłasza zapotrzebowanie, dlatego struktura zakupów w przypadku każdego gospodarstwa domowego wygląda zupełnie inaczej.

Ustalanie wartości koszyka dóbr za dany rok (w odniesieniu do poprzedniego roku)

Dobra, które zostały wybrane w danym roku przez konsumentów składają się wszystkie na koszyk konsumpcyjny. Wszystko, co w nim znajdziesz ma swoja własną i indywidualną cenę. Ta oczywiście może zmieniać się w czasie. Roczna stopa inflacji jest obliczana w bardzo łatwy sposób. Wystarczy porównać wartość koszyka w określonym miesiącu oraz tym z roku poprzedniego. Więcej: https://comparic.pl/o-inflacji-slow-kilka/

dane

Krok po kroku

Dokonanie odpowiednich oraz dokładnych pomiarów jest możliwe tylko i wyłącznie przy zachowaniu odpowiedniego schematu pozwalającego na uzyskanie wartości. Należy postępować odpowiednio:
1. Dokonanie spisu produktów, które znajdują się w koszyku. Dodatkowo zapisywane są ich ilości, które zostały nagromadzone w roku bazowym.
2. Następnie dokonywane są obliczenia całkowitych wydatków na poszczególne produkty. Jak to zrobić? Wystarczy pomnożyć cenę przez ilość produktów.
3. Po tym należy dokonać zsumowania wszystkich produktów. W ten sposób uzyskiwany jest totalny koszt koszyka konsumpcyjnego. Następnie obliczenia są powtarzane dla kolejnych lat.
4. Powtarzanie obliczeń dla kolejnych lat pozwala zaobserwować zmiany w cenach. Wówczas zmianie automatycznie ulega również całkowity koszt całego koszyka.
5. Następnie należy podzielić całkowity koszt koszyka w poszczególnych latach przez te koszty w danym roku bazowym. Ostatecznie wynik dzielenia przemnaża się przez 100.
6. Warto w kroku kolejnym uwzględnić jeszcze procentową zmianę poziomu cen w wybranym roku. Porównując wówczas z rokiem poprzednim uzyskuje się roczna stopa inflacji.

Na jakim poziomie powinna utrzymywać się inflacja?

down

Inflacja powinna znajdować się w przedziale +/- 2,5 pkt. %. Tym zjawiskiem zajmuje się głównie Narodowy Bank Polski (NBP), który w razie potrzeby podejmuje się środków zapobiegawczych. Ich celem jest trzymanie w ryzach inflacji na założonym poziomie.

Przeliczanie inflacji nie jest wcale trudną czynnością. Wszystko jest uproszczone zwłaszcza teraz w dobie cyfryzacji oraz dynamicznego obiegu informacji. To wszystko bardzo usprawnia cały proces obliczanie i wyznaczania poziomu inflacji. Jest to bardzo istotne zwłaszcza dla tych podmiotów, które szczególnie interesują się tym zjawiskiem. Może warunkować chociażby ich interesy oraz ich pomyślność i rentowność. Inflacja jest również często nazywana niewidzialnym podatkiem, który zabiera wartość pieniądza, a co za tym idzie twoje zdolności nabywcze.